بازديد مديركل دفتر اموربانوان و خانواده از فرشته هاي كوچك سايبان دريا


به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري "فاطمه دانش"از مركز شبانه روزي حمايت كودكان سايبان بازديد به عمل آورد.
وي علاوه برتقدير و تشكر از  حمايت هاي بهزيستي درراستاي ساماندهي كودكان بي سرپرست و بدسرپرست از تلاش خانم امامي سرپرست مجموعه قدرداني كرد.