مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد

متولد: 1347

مدرك تحصيلي: دكتراي زبان و ادبيات فارسي

سوابق شغلي:

...