شرح وظايف و ماموريت هاي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري


1.    هدايت، راهبري و هماهنگ سازي امور بانوان و خانواده، در سطح استان بمنظور ايجاد زمينه رشد و تامين همه جانبه حقوق مادي و معنوي زنان و تحكيم خانواده.
2.    سازماندهي و ساماندهي امور زنان و خانواده در راستاي سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران در سطح استان.
3.    مطالعه و تحقيق در خصوص مسايل و مشكلات مرتبط به امور خانواده و بانوان در ابعاد زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي و جهت دهي آنان به سوي سياست هاي كلان جمهوري اسلامي ايران با رويكرد بومي و ارائه پيشنهادهاي لازم از طريق استفاده از پژوهش ها و نظرات نخبگان.
4.    مطالعه و شناخت امكانات و تسهيلات مختلف فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استان و برنامه ريزي در جهت بهره برداري بهينه ازامكانات مذكور براي تقويت جايگاه بانوان و خانواده در استان.
5.    تعيين راهبردها و شاخص هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي زنان و خانواده در سطح استان بمنظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي بهبود و ارتقاي سطح كيفيت مناسبات خانواده.
6.    بررسي و شناسايي موانع و مشكلات اجراي قوانين و مقررات مربوط به زنان و خانواده بمنظور يافتن راه حل هاي مناسب براي رفع تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي زنان و تحكيم خانواده.
7.    مطالعه، بررسي و برنامه ريزي نحوه آموزش و ايجاد زمينه مساعد جهت افزايش سطح آگاهي و دانش عمومي خانواده ها و بانوان در استان با توجه به خصوصيات فرهنگي و اجتماعي اقتصادي حاكم بر مناطق
8.    حمايت و سازماندهي كانون هاي فرهنگي و اجتماعي بانوان و پشتيباني از سازمان هاي مردم نهاد حوزه زنان و خانواده بعنوان ساز و كار توسعه و ارتقاي مشاركت  زنان در عرصه هاي مختلف.
9.    مديريت تعامل با واحدهاي استاني دستگاههاي اجرايي، سازمان ها و نهادهاي ذيربط در امور بانوان به منظور تبادل نظر، آگاهي از طرح ها و برنامه هاي ساير دستگاه ها و هماهنگي جهت پيشبرد امور زنان و خانواده ازطريق كارگروه تخصصي زنان و خانواده.
10.    تلاش در جهت تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي طرح ها و برنامه هاي مربوط به امور خانواده و زنان در استان با همكاري واحدهاي استاني دستگاه هاي ذيربط با تاكيد بر اهميت پيگيري مصوبات كارگروه تخصصي زنان و خانواده در شوراي برنامه ريزي و توسعه استان.
11.    فراهم آوردن موجبات اجراي وظايف وزارت كشور در ارتباط با مسايل خانواده و بانوان سراسر كشور از طريق  استاندار و فرمانداران و ساير واحدهاي استاني دستگاههاي ذيربط.
12.    شناسايي مسايل و مشكلات اجراي برنامه هاي اجتماعي و رفاهي خانواده ها و بانوان استان و پيگيري از طريق مسئولين ذيربط تا رفع مشكلات.
13.    نظارت و پيگيري فعاليت كانون هاي فرهنگي اجتماعي خانواده و بانوان به منظور توسعه مشاركت زنان در عرصه هاي مختلف در سطح استان.