بازديد مدير كل امور بانوان استانداري يزد

از مركز صنايع فراورده هاي كنجدي داتيس " در شهرك صنعتي يزد


مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري يزد با جمعي نمايندگان بانوان دستگاه هاي استان كه در زمينه اشتغال فعاليت دارند از مركز صنايع فراورده هاي كنجدي با برند داتيس واقع درشهرك هاي صنعتي بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري ، فاطمه دانش يزدي هدف ازاين بازديد را درراستاي گروه كاري اشتغال دانست كه آشنائي با ظرفيت هاي صنايع كوچك و متوسط در فراسوي سمت و سوي كارافرينان و نخبه پروري دراين راستا است.