استفاده ازظرفيت هاي جوامع محلي درتدوين سند ارتقاي وضعيت زنان وخانوادها دراستان

استفاده ازظرفيت هاي جوامع محلي درتدوين سند ارتقاي وضعيت زنان وخانوادها دراستانبه گزارش روابط عمومي  دفتر اموربانوان وخانواده ، مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري درخصوص پرداخت به مسئله تحكيم بنيان خانواده ازطريق ظرفيت سازي ،ارتقاي تاب آوري فردي و اجتماعي و تقويت زير ساخت هاي اقتصادي ، اجتماعي خانواده با تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان وخانواده ها عملياتي دانست.
فاطمه دانش درنشست هم انديشي كه با حضور مشاوران فرمانداران و نمايندگان برخي دستگاهها صورت گرفت ، برنامه ريزي مشاركتي و استفاده از دانش ، تجربه و مهارت هاي موجود درلايه هاي مختلف جامعه را ازاهداف اين طرح عنوان كرد.
وي درادامه يك راهبر مديريتي درحوزه بانوان دراستان مدنظر قرارداد و تدوين آمار و مستندات لازم ازتمهيدات وظرفيت هاي بانوان درهرشهرستان را جهت ارتقاي جامعه هدف درحوزه هاي مختلف دانست.
درپايان ضمن ارائه كامل مجري طرح از برنامه هاي سند ونحوه تكميل پرسش نامه هاي مربوطه و آشنائي مشاوران با جوامع بومي ومحلي دراستاي مستند سازي تاكيد و تشريك مساعي پرداختند