مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد خبر داد:

استفاده از ظرفیت های صندوق های خرد روستایی در شهرستان تفت بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتی ده صندوق خرد روستایی توسط جهاد کشاورزی استان در سال 98 راه اندازی خواهد شد که امیدواریم شهرستان تفت از ظرفیت این صندوق ها در حوزه بانوان استفاده نماید.


به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان تفت، فاطمه دانش یزدی در کارگروه بانوان شهرستان تفت گفت: نیمی از جمعیت شهرستان تفت را بر اساس آخرین آمار سرشماری، بانوان تشکیل میدهند و حضور بانوان میتواند تأثیر اساسی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این شهرستان داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد خاطرنشان کرد: پراکندگی جمعیت و تعدد روستا در شهرستان تفت یک ظرفیت و امتیاز ویژه برای این شهرستان است اما ممکن است شهرستان را دچار چالش نماید و باید درزمینه های اقتصادی و اجتماعی این پراکندگی و تعدد روستا را در نظر گرفت و برنامهریزیهای لازم برای آموزش را صورت داد.

دانش یزدی گفت: در روستاهای شهرستان تفت باید از ظرفیت بانوان در مباحث اقتصاد اشتغال خانگی و پایدار استفاده نماییم و در این زمینه باید شرکتهای پشتیبان راهاندازی شود و آموزش دوره بازاریابی برای معرفی محصولات برگزار گردد.

فاطمه دانش یزدی تصریح نمود: دفتر امور بانوان در استانداری بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتی استان یزد، ده صندوق خرد روستایی راهاندازی خواهد کرد و امیدواریم شهرستان تفت از ظرفیت این صندوقها استفاده نماید.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته با همکاری اتاق بازرگانی یک دوره آموزشی برای بانوان کارآفرین برگزار نمودیم که در این دوره از شهرستان تفت حضور داشتند و امیدواریم در سال جاری با همکاری سازمانهای مردمنهاد این دورهها را مجدد برگزار نماییم و آمادگی برگزاری این دورهها در شهرستان تفت راداریم.

مدیرکل دفتر امور بانوان و استانداری یزد بیان نمود: دولت در راستای اشتغال پایدار در سال گذشته به 60 نفر از بانوان شهرستان تفت با اعطای وام بااعتباری بالغبر هفتصد و شصت میلیون تومان برای حدود 65 نفر اشتغال جدید ایجاد کرده است و باید بررسی کرد که این اشتغالها در چه حوزهای بوده است و بر اساس آن برنامهریزی لازم در آن حوزه برای ایجاد اشتغال جدید صورت گیرد.

"فاطمه دانش یزدی " گردشگری را حوزه مناسبی برای ایجاد اشتغال پایدار توسط بانوان دانست و اظهار داشت: در مقوله گردشگری با توجه به شرایط شهرستان، بانوان میتوانند زمینه اشتغال پایدار ایجاد کنند و میتوان با برنامهریزی لازم و برگزاری دورههای آموزشی به پیشرفت خوبی رسید.

"محمد محامدی" نیز در این جلسه گفت: نقش بانوان در پیشبرد و توسعه جامعه بسیار مهم و اساسی است و در دورههای مختلف تاریخ، شاهد نقش تأثیرگذار بانوان بودهایم و در سال جاری نیز با توجه به مشکلات اقتصادی در جامعه، بانوان میتوانند نقش تأثیرگذاری در بهبود این شرایط داشته باشند و از این جنگ اقتصادی نیز سربلند بیرون بیاییم.

فرماندار شهرستان تفت خاطرنشان کرد: بانوان شهرستان تفت در بحث اقتصاد این شهرستان نقش مؤثری دارند اما انتظار بیشتری برای حضور این بخش جامعه در بهبود شرایط اقتصادی هستیم.

وی ادامه داد: آمادگی هرگونه همکاری برای پیشبرد نقش بانوان در اقتصاد شهرستان راداریم و درزمینهٔ آموزش و مشاوره سعی خواهد شد با همکاری دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد این مهم صورت گیرد.

محامدی تصریح نمود: دولت بر حضور بانوان در عرصههای مدیریتی تأکید نموده است و ما نیز مشتاق حضور بانوان در پستهای مدیریتی شهرستان هستیم و در چند حوزه نیز پیشنهادهایی به بانوان موفق شهرستان ارائه شد اما شاهد عدم پذیریش توسط بانوان با دلایل مختلف بودهایم و امیدواریم در آیندهای نزدیک این اتفاق را در شهرستان شاهد باشیم و بتوانیم از بانوان موفق شهرستان در عرصههای مدیریتی استفاده نماییم.

درزمینه اشتغال بانوان در حوزه مشاغل خانگی، راهاندازی بازارچه صنایعدستی در دستور کار شهرستان قرار دارد و شهرداری تفت در حال ساخت مجموعه چهارباغ در بلوار آیتالله خامنهای است و از اعتبارات دولتی تاکنون شانزده میلیارد ریال برای ساخت این مجموعه تخصیص دادهشده است و امیدواریم با راهاندازی دائمی این بازارچه، بانوان مکانی برای فروش محصولات صنایعدستی خود داشته باشند.

یکی از دغدغههای بانوان در این جلسه ساخت پارک بانوان است و امیدواریم با همکاری شهرداری تفت شاهد ساخت هرچه سریعتر این پارک در شهر باشیم تا بانوان از این فضا نیز استفاده نمایند.

در پایان این جلسه نیز بانوان حاضر در این جلسه به کمپین ملی فشارخون پیوستند.