گامي نو در مهارت هاي يادگيري كودكان و نوجوانان

اولين پارك كلينك تخصصي رشد و تقويت حوزه هاي شناختي كودكان و نوجوانان


با همت آموزش و پرورش استان يزد اولين پارك كلينك تخصصي رشد و تقويت حوزه هاي شناختي كودكان و نوجوانان دريك فضاي سنتي افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري اولين پارك كلينك تخصصي رشد و تقويت حوزه هاي شناختي كودكان و نوجوانان با همت آموزش و پرورش استان يزد دريك فضاي سنتي افتتاح شد.
اين مركز كه در راستاي پرورش مهارت هاي دقت و رفع اختلالات يادگيري راه اندازي شده ،مي تواند مهمترين گام درنحوه تعليم و تربيت كودكان با فضاي پيرامون خودباشد.