بازديد مديركل دفتر امور بانوان و خانواده از كانون فرهنگي اجتماعي بانوان كوثر يزد


صبح روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم اردیبهشت ماه سال جاری مديركل امور بانوان و خانواده استانداري يزد از كانون فرهنگي اجتماعي بانوان كوثر يزد بازديد و از نزديك با مسائل و مشكلات آن مركز آشنا شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد فاطمه دانش يزدي به فعاليت ها وحضور كانونهاي فرهنگي ، اجتماعي درعرصه هاي مختلف درروند آموزش وترويج بانوان تاكيد كرد.

مديركل دفتر بانوان و خانواده افزود: فعاليت در حوزه فرهنگي را بايد سرمايه گذاري بلند مدت دانست لذا بايد با توجه به رويكرد فرهنگي درست براي توانمندسازي فرهنگي بانوان و تلاش در جهت رفع آسيب هاي اجتماعي در اين خصوص گام برداشت.

وي همچنين تصريح كرد : زنان در جامعه نقش به سزايي دارند و براي رشد كمي و كيفي جامعه بايد از نقش مهم بانوان استفاده كرد كه اين كار با توانمندسازي آنان و افزايش دوره هاي آموزشي امكان پذير است كه با اين كار مي توان  بانوان را نيز به عنوان يك توليد كننده در جامعه به حساب آورد از جمله صنايع دستي و ... كه بايد كانون در اين خصوص نقش به سزايي ايفا كند.

در اين بازديد افسر كربلائيان مسئول كانون  فرهنگي اجتماعي بانوان كوثر يزد نيز با اشاره به مشكلات موجود در اين كانون، گزارشي از سوابق، فعاليتهاي اين كانون ارائه داد.