بازديد مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در معيت مدير كل سياسي و انتخابات استانداري از خوابگاه هاي دانشجويي پرديس بين الملل دانشگاه علوم پزشكي


در ادامه دور جديد بازديد هاي دانشگاهي، شب گذشته 12 ارديبهشت ماه، دكتر خامسي مدير كل دفتر بانوان و خانواده و عبداللهي، مديركل دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري يزد از خوابگاه هاي خواهران پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي (ره) يزد بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، ضمن  بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و فرهنگي و  مشكلات موجود را جويا شدند.
گفتني است در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد.