مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از شبكه فعالين ازدواج "شفا" استان يزد بازديد نمود .

بازديد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از شبكه فعالين ازدواج "شفا"


فخر السادات خامسي '' روز شنبه اول آذرماه از شبكه فعالين ازدواج  شفا  بازديد نمود. در ابتداي اين بازديد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري طي نشستي با مديريت اين مركز در رابطه با فعاليت ها و خدمات صورت گرفته و در حال اجراي اين مركز گزارشي اخذ كرد. وي در اين نشست از مديريت مركز شفا خواست تا تعامل و همكاري موثر با نهاد رهبري دانشگاه ها و همچنين كانون مساجد استان را در دستور كار خود قرار دهند. گفتني است مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در پايان اين بازديد از بخش هاي مختلف اين مركز ديدن نمود و در جريان توضيحات حجه الاسلام رويت ، مدير اين مركز قرار گرفت.  

فخر السادات خامسي '' روز شنبه اول آذرماه از شبكه فعالين ازدواج  شفا  بازديد نمود. در ابتداي اين بازديد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري طي نشستي با مديريت اين مركز در رابطه با فعاليت ها و خدمات صورت گرفته و در حال اجراي اين مركز گزارشي اخذ كرد.
وي در اين نشست از مديريت مركز شفا خواست تا تعامل و همكاري موثر با نهاد رهبري دانشگاه ها و همچنين كانون مساجد استان را در دستور كار خود قرار دهند.
گفتني است مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در پايان اين بازديد از بخش هاي مختلف اين مركز ديدن نمود و در جريان توضيحات حجه الاسلام رويت ، مدير اين مركز قرار گرفت.