بازدید ا ز اجرای طرح توان افزائی و تاب آوری اجتماعی زنان وخانواده

بازدید ا ز اجرای طرح توان افزائی و تاب آوری اجتماعی زنان وخانوادهبازديد ازاجراي طرح توان افزائي وتاب آوري اجتماعي زنان و خانواده استان يزد با حضور سركار خانم احمدآبادي رئيس گروه برنامه ريزي معاونت زنان و خانواده رياست جمهوري و مشاور امور بانوان فرمانداري يزد درخصوص ايجاد اشتغال ورفع بيكاري زنان محلات آزاد شهر