برگزاري هجدهمين جشنواره تجليل از خيرين مدرسه ساز


هجدهمين جشنواره تجليل از خيرين مدرسه ساز به همراه همايش غذاهاي بومي و محلي و صنايع دستي با همت دانش آموزان و حضورجمعي از مسئولين برگزار شد.

دانش يزدي هدف از برگزاري اين جشنواره ها را تقويت اعتماد به نفس و ترويج غذاهاي محلي و سفره هاي ايراني دانستند و گفتند : دانش آموزان امروز مديران آينده كشورمان خواهند بود و بايد مهارت، خودباوري، و توانمندي را در آنان افزايش و تقويت نمود تا ايراني آبادتر داشته باشيم چرا كه آينده كشور و كودكان امروز در هم تنيده شده است.

از ديگر برنامه هاي اين جشنواره اجراي سرود با پوشش سنتي- محلي بود كه با استقبال معلمان،دانش آموزان و ديگر مدعوين قرار گرفت.