مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت:این باورغلط که خدشه دار شدن بنیان خانواده رابطه مستقیمی با اشتغال زنان دارد، نیازمند تحلیل و بررسی علمی و تجربی است و محصور کردن نیمی از جامعه در خانه به صلاح هیچ جامعه ای نبوده و بر خلاف اصول توسعه به ویژه توسعه پایدار است

برگزاری اولین کارگروه زنان و خانواده شهرستانی در بهاباد


«فخر السادات خامسی هامانه»، روز یکشنبه، ۲۵ آبان، در نخستین جلسه کارگروه زنان و خانواده فرمانداری بهاباد، یکی از مهمترین انتظارات دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از فرمانداری ها به ویژه فرمانداری بهاباد را ایجاد تمهیدات لازم برای ورود دلیرانه  و همراه با خود آگاهی بانوان فرهیخته، فعال و توانمند این شهرستان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرد. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در این جلسه که با حضور  «اعظم کاظمی»، مشاور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مشاوران فرمانداران در امور زنان و خانواده و همچنین نمایندگان زن دستگاه های شهرستان بهاباد کلید خورد، با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب های موجود در خانواده، عدم خود آگاهی به ویژه در زنان است، خطاب به فرماندار بهاباد و مسئولان دستگاه های این شهرستان، این باورغلط را که خدشه دار شدن بنیان خانواده رابطه مستقیمی با اشتغال زنان دارد، نیازمند تحلیل و بررسی علمی و تجربی دانست و گفت: محصور کردن نیمی از جامعه در خانه به صلاح هیچ جامعه ای نبوده و بر خلاف اصول توسعه به ویژه توسعه پایدار است. خامسی با تاکید بر یکی از مهمترین اهداف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری که بستر سازی برای نهادینه شدن اصل خود باوری در بانوان است، از موانع تحقق این مهم و مواردی از این دست، به برخی مشکلات شهرستان ها اشاره کرد. وی با اشاره به سلیقه ای و جزیره ای عمل کردن بسیاری از دستگاه ها در مرکز استان و همچنین شهرستان ها، گفت: به نظر می رسد اکنون در بسیاری از جلسات به علت ها و درد ها پرداخته می شود و کمتر درمان ارائه می شود که این یکی از بزرگترین مشکلات ماست. وی با گلایه از نگاه بخشی و بخشنامه ای حاکم در برخی دولتی ها، از ارجحیت کیفیت به کمیت در کارها اظهار گله مندی کرد و این مهم را از سوی بخش بانوان و خانواده به ویژه در شهرستان ها نیاز به تغییر دانست. وی گفت: به طور طبیعی بانوان فعال و توانمند در شهرستان ها و همچنین شهرستان بهاباد حضور دارند. از این رو، ما مایل  هستیم که از توانمندی های آنها در پست های کلیدی شهرستان استفاده شود. مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، با بیان اینکه هنوز جایگاه نمایندگان زن در برخی دستگاه ها تعریف نشده است، افزود: اگر ما مدام تکرار می کنیم که خانواده، یکی از مهمترین دغدغه هاست، پس باید بانوان جامعه که بخش قابل توجهی از مدیریت این نهاد را عهده دار هستند، توانمند، آگاه و مسئولیت پذیر کنیم. خامسی همچنین از مسئولان و نمایندگان زن دستگاه های بهاباد خواستار ارائه طرح های ارزشمند خود در دو حوزه زنان و خانواده به مشاور فرماندار این شهرستان شد و از مشاور فرماندار نیز خواستار تشکیل گروه های کاری برای بررسی این طرح ها و سپس مطرح شدن آنها در کارگروه زنان و خانواده شهرستان برای تصویب و مؤظف کردن دستگاه ها به اجرای شدن آنها شد. گفتنی است، در ابتدای این جلسه، «عباس اقبال بهابادی»، فرماندار بهاباد، با بیان نگرانی های شهرستان در مورد آسیب های گریبانگیر خانواده ها، به نگاه مثبت خود در خصوص حضور فعال بانوان توانمند شهرستان در عرصه های اجتماعی تاکید کرد. همچنین مسئولان دستگاه های شهرستان بهاباد به بیان وضعیت بانوان مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند و در این میان، برخی دستگاه ها با توجه به زن بودن بیشترین تعداد کارکنانشان، خواستار پیگیری برای اختصاص پست های ویژه بانوان به دستگاه خود شدند.

«فخر السادات خامسی هامانه»، روز یکشنبه، ۲۵ آبان، در نخستین جلسه کارگروه زنان و خانواده فرمانداری بهاباد، یکی از مهمترین انتظارات دفتر امور بانوان و خانواده استانداری از فرمانداری ها به ویژه فرمانداری بهاباد را ایجاد تمهیدات لازم برای ورود دلیرانه  و همراه با خود آگاهی بانوان فرهیخته، فعال و توانمند این شهرستان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عنوان کرد.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، در این جلسه که با حضور  «اعظم کاظمی»، مشاور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، مشاوران فرمانداران در امور زنان و خانواده و همچنین نمایندگان زن دستگاه های شهرستان بهاباد کلید خورد، با بیان اینکه ریشه بسیاری از آسیب های موجود در خانواده، عدم خود آگاهی به ویژه در زنان است، خطاب به فرماندار بهاباد و مسئولان دستگاه های این شهرستان، این باورغلط را که خدشه دار شدن بنیان خانواده رابطه مستقیمی با اشتغال زنان دارد، نیازمند تحلیل و بررسی علمی و تجربی دانست و گفت: محصور کردن نیمی از جامعه در خانه به صلاح هیچ جامعه ای نبوده و بر خلاف اصول توسعه به ویژه توسعه پایدار است.
خامسی با تاکید بر یکی از مهمترین اهداف دفتر امور بانوان و خانواده استانداری که بستر سازی برای نهادینه شدن اصل خود باوری در بانوان است، از موانع تحقق این مهم و مواردی از این دست، به برخی مشکلات شهرستان ها اشاره کرد.
وی با اشاره به سلیقه ای و جزیره ای عمل کردن بسیاری از دستگاه ها در مرکز استان و همچنین شهرستان ها، گفت: به نظر می رسد اکنون در بسیاری از جلسات به علت ها و درد ها پرداخته می شود و کمتر درمان ارائه می شود که این یکی از بزرگترین مشکلات ماست.
وی با گلایه از نگاه بخشی و بخشنامه ای حاکم در برخی دولتی ها، از ارجحیت کیفیت به کمیت در کارها اظهار گله مندی کرد و این مهم را از سوی بخش بانوان و خانواده به ویژه در شهرستان ها نیاز به تغییر دانست.
وی گفت: به طور طبیعی بانوان فعال و توانمند در شهرستان ها و همچنین شهرستان بهاباد حضور دارند. از این رو، ما مایل  هستیم که از توانمندی های آنها در پست های کلیدی شهرستان استفاده شود.
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، با بیان اینکه هنوز جایگاه نمایندگان زن در برخی دستگاه ها تعریف نشده است، افزود: اگر ما مدام تکرار می کنیم که خانواده، یکی از مهمترین دغدغه هاست، پس باید بانوان جامعه که بخش قابل توجهی از مدیریت این نهاد را عهده دار هستند، توانمند، آگاه و مسئولیت پذیر کنیم.
خامسی همچنین از مسئولان و نمایندگان زن دستگاه های بهاباد خواستار ارائه طرح های ارزشمند خود در دو حوزه زنان و خانواده به مشاور فرماندار این شهرستان شد و از مشاور فرماندار نیز خواستار تشکیل گروه های کاری برای بررسی این طرح ها و سپس مطرح شدن آنها در کارگروه زنان و خانواده شهرستان برای تصویب و مؤظف کردن دستگاه ها به اجرای شدن آنها شد.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه، «عباس اقبال بهابادی»، فرماندار بهاباد، با بیان نگرانی های شهرستان در مورد آسیب های گریبانگیر خانواده ها، به نگاه مثبت خود در خصوص حضور فعال بانوان توانمند شهرستان در عرصه های اجتماعی تاکید کرد.
همچنین مسئولان دستگاه های شهرستان بهاباد به بیان وضعیت بانوان مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند و در این میان، برخی دستگاه ها با توجه به زن بودن بیشترین تعداد کارکنانشان، خواستار پیگیری برای اختصاص پست های ویژه بانوان به دستگاه خود شدند.