بومي سازي سند ملي حقوق كودك در راستاي ظرفيت استان

بومي سازي سند ملي حقوق كودك در راستاي ظرفيت استانبه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري،"فاطمه دانش" در جلسه گروه كاري مشترك با دادگستري استان درراستاي تبيين برش استاني كنوانسيون حقوق كودك كه در جمع نمايندگان دستگاهاي عضو برگزار شد،به ارائه راهبردها و دستاوردهاي مربوط با ارتقاي حقوق كودك درسالهاي اخير پرداخت.
وي هدف اصلي اين كنوانسيون را ايجاد زندگي بهتر براي كودكان و تلاش درراه رشد فرهنگ و متقارن آنان درزمينه هاي اساسي رشد جسمي ،ذهني،عاطفي ،رواني ورشد اجتماعي دانست واذعان كرد: براي دستيابي به اهداف ،چهار محور اساسي رشد،بقا،حمايت ومشاركت را نبايد ناديده انگاشت.
درادامه اين نشست آقاي عرشيان ،معاونت فرهنگي و گردشگري و مستشار دادگاه تجديد نظر به جايگاه حقوق كودك دردين مبين اسلام پرداخت ودر ادامه تشريح قانون حمايت از كودكان و نوجوان والحاقيه هاي آن درسالهاي متمادي اشاره كرد.
دكتر جعفري رئيس كانون وكلاي يزد درراستاي سند ملي حقوق كودك به چالش ها و موانع موجود و موا رد تطبيق سند با بومي سازي ظرفيت هاي استان پرداخت وارائه پژوهش و آموزش هاي لازم را دراين امري ضروري برشمرد.
درادامه" فاطمه زارع بيدكي" معاون رئيس دادگستري شهرستان يزد و جمعي ازبانوان داديار و مشاورين دادگاه خانواده نيز به تبين برنامه ها و نقاط ضعف قانون درراستاي حقوق كودك پرداختند و به تبين سياست ها و عملكرد دادگستري درمباحث كودك آزاري ،حصانت،فرزند خواندگي و ....اشاره كردند.
درپايان اين نشست پرسش و پاسخ بانوان دستگاها و نمايندگان قضايي درخصوص حقوق كودكان صورت پذيرفت.