اشتغال موتور محرك توسعه و رونق اقتصادي است

تشكيل گروه كاري اشتغال به ميزبان شهرك هاي صنعتي


مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري يزد با جمعي از نمايندگان دستگاههاي مرتبط با اشتغال استان از ظرفيت هاي شهرك هاي صنعتي بازديد و جلسه اي دراين رابطه تشكيل گرديد.

به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ، فاطمه دانش يزدي هدف ازاين گروه كاري را آشنايي و اطلاع رساني دستگاههاي مرتبط و تعامل درراستاي ايجاد اشتغال هاي خرد و متوسط در حوزه بانوان دانست.

دراين جلسه مدير عامل شهرك هاي صنعتي از شناسائي و استعداد يابي خوشه هاي كسب و كار در استان خبر داد.

سيد مسعود عظيمي در جمع نمايندگان بانوان استان از زوم بندي هفتگانه مستقر در شهرك هاي صنعتي اشاره كرد و خاطر نشان ساخت كه در حال حاضر 45واحد درمنطقه ويژه اقتصادي به بهره برداري رسيده است كه ظرفيت 1500نفر اشتغال را ايجاد نموده است.

مدير عامل شهرك هاي صنعتي به پشيتيباني صنايع خرد و متوسط و ايجاد بسترهاي مناسب براي حضور كار آفرينان را ياد آور شد.

دانش يزدي افزود: حضوربانوان درعرصه هاي اقتصادي نشان از توانمندي آنان دارد. وي با اشاره به اينكه كار آفريني و اشتغال موتور محرك توسعه و موفق اقتصادي است گفت : بايد ازاين پتانسيل استفاده بهينه در راستاي تعامل و سوق دادن دستگاهها استفاده كرد.