مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري:

تلاش هاي قبلي در خصوص عفاف و حجاب بايد طبق سياست هاي دولت تدبير و اميد تبيين شود


مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد با اشاره به تاريخ كشور ايران مبني بر اينكه در گذشته زنان وزرا و پادشاهان ملزم به استفاده از چادر بوده اند، گفت: اين نكته نشان دهنده اهميت داشتن اين فرهنگ در گذشته بوده است و بايد اين مهم به نسل جديد نيز منتقل گردد.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري:

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" در ديدار با نمايندگان زن دستگاه ها در خصوص هماهنگي برنامه هاي هفته عفاف و حجاب در استان، اظهار داشت: نامه اي به ادارات استان در اسرع وقت ارسال خواهد شد تا گزارش كاري خود را در خصوص هفته عفاف و حجاب به دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ارسال كنند.
وي خاطر نشان كرد: دو ديدگاه متفاوت در خصوص مقوله حجاب وجود دارد، عده اي معتقدند بايد در اين زمينه فرهنگ سازي شود و عده اي بر اين باورند كه بايد با معضل بد حجابي به صورت قهري برخورد صورت پذيرد كه بايد جلسات هم انديشي با هر دو ديدگاه با حضور صاحبنظران برگزار گردد.
اين مقام مسئول همچنين خواستار تشكيل نشست علمي و برگزاري جلسات مشترك امور اجتماعي و فرهنگي و امور بانوان و خانواده استانداري در خصوص مقوله عفاف و حجاب شد.
در اين جلسه مسائلي همچون طراحي چادرهاي جديد، مسابقه كتابخواني، توجه به فرهنگ سازي در زمينه حجاب، بررسي الگوهاي اسلامي در زمينه حجاب و وجود مشاوره خانواده در اين زمينه از طرف اعضا مطرح شد و بحث و تبادل نظر پيرامون آن صورت گرفت.