تمجید عالی ترین مقام اجرایی استان از مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده


جناب مهندس میرمحمدی استاندار محترم یزد در اولین نشست با معاونین و مدیران استانداری، با اشاره به حوزه گسترده اجتماعي بانوان و توانمنديهاي موجود در اين عرصه افزود: با وجود تشكلهاي وسيع و گسترد ه اي كه در جامعه بانوان استان هست، ظرفيت بسيار زيادي وجود دارد كه ميتواند در قالب يك شبكه گسترده، همه استان را پوشش دهد و همه نوع تأثيرگذاري در جهت پيشرفت استان داشته باشد كه البته هنوز به صورت شايسته از اين ظرفيت عظيم استفاده نمي شود. وي تصريح كرد: بايد از همه اين ظرفيتها در استان، چه در عرصه بانوان و چه آقايان و چه در قالب تشكلهاي مردم نهاد استفاده كنيم و خوشبختانه خانم دكتر خامسي با تدبير و درايتي كه به كار بردند در زمينه برقراري ارتباط ميان اين حوزه وسيع بسيار موفق عمل كردند .

جناب مهندس میرمحمدی استاندار محترم یزد در اولین نشست با معاونین و مدیران استانداری،با اشاره به حوزه گسترده اجتماعي بانوان و توانمنديهاي موجود در اين عرصه افزود: با وجود تشكلهاي وسيع و گسترد ه اي كه در جامعه بانوان استان هست، ظرفيت بسيار زيادي وجود دارد كه ميتواند در قالب يك شبكه گسترده، همه استان را پوشش دهد و همه نوع تأثيرگذاري در جهت پيشرفت استان داشته باشد كه البته هنوز به صورت شايسته از اين ظرفيت عظيم استفاده نمي شود.
وي تصريح كرد: بايد از همه اين ظرفيتها در استان، چه در عرصه بانوان و چه آقايان و چه در قالب تشكلهاي مردم نهاد استفاده كنيم و خوشبختانه خانم دكتر خامسي با تدبير و درايتي كه به كار بردند در زمينه برقراري ارتباط ميان اين حوزه وسيع بسيار موفق عمل كردند .