حضور دکتر خامسی هامانه اولين نشست استاندار يزد با شوراي مديران استانداري