حضور زنان درعرصه هاي كارآفريني ،انگيزش جديد درتوليد اشتغال

حضور زنان درعرصه هاي كارآفريني ،انگيزش جديد درتوليد اشتغالبه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده ، "فاطمه دانش"  در جلسه مجمع بانوان كارفرين شهرستان ميبد حضور يافت و به بررسي مسائل و ظرفيت هاي بانوان درعرصه اشتغال و توجه ويژه به كارآفريني انجام شد.
دراين نشست  ابوالحسني ، معاون سياسي ،امنيتي و اجتماعي فرمانداري ميبد نيز علاوه برهمكاري فرمانداري همزايي دستگاهها اجرايي درراستاي اعتلاي اشتغال بانوان به ارائه گزارش پرداخت
مدير كل دفتر اموربانوان ضمن تبريك به مناسبت روزروستا و عشاير ايجاد روحيه خوباوري و پشتكار دربانوان را با محوريت ايجاد و راه اندازي صندوق هاي خرد روستايي را ازدلايل موفقيت و اشتغال هاي خرد درجامعه هدف دانست و تصريح كرد: علاوه برحمايت هاي دولتي درتسهيلات ويژه اشتغال هم سويي بخش خصوصي و سازمان هاي مردم نهاد مي تواند راهكار جديد دربهبود فضاي كسب و كار گردد. 
وي درادامه به استفاده از ظرفيت هاي تجارب مديران موفق و بازاريابي را محوريت اصلي دانست كه در همين راستا دفتراموربانوان و خانواده طرحي را به عنوان آموزش دركسب و كار وبازاريابي دردستور كارخوددارد.
در ادامه اين نشست ظرفيت ها ،چالش هاي شركت تعاوني بانوان كارآفرين احصا و مورد بررسي قرار گرفت.