در سمینار «پویایی جمعیت در کشور های اسلامی» که در دانشگاه یزد برگزار شد، پیام های سیاستی تنظیم جمعیت از سوی محققین ملی و بین المللی تشریح شد.

حضور مديركل دفتر امور بانوان و خانواده در سمينار «پويايي جمعيت در كشورهاي اسلامي»


سمینار "پویایی جمعیت در کشور های اسلامی"، روز چهارشنبه، 16 مهر، با حضور"فخر السادات خامسی هامانه"، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، "سید مجتبی حسینی پور"، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری و "مجید جوادیان زاده" مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری در دانشگاه یزد برگزار شد. هدف این سمینار، گردهمایی محققین ملی و بین المللی برای ارایه نتایج تحقیقات پیرامون تحولات جمعیتی در کشور های اسلامی بود و نتایج این سمینار علاوه بر شناخت تغییرات جمعیتی در ایران و سایر کشور های اسلامی، زمینه های اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری را فراهم خواهد کرد. در این سمینار، رفتار باروری در ایران و سایر کشور ها تشریح شد و موضوعاتی چون افزایش باروری، اعمال سیاست های منطقی برای حفظ وضعیت موجود و کمک به خانواده ها برای تنظیم جمعیت مورد بحث قرار گرفت. در پایان این سمینار 2 ساعته، پیام های سیاستی در خصوص تنظیم جمعیت در ایران بیان شد و از جمله موارد مطرح شده، ایجاد اعتماد در جوانان برای اعمال حمایت های سیاستی، سیاست گذاری در مراقبت های جامع باروری، بهداشت باروری و سلامت مادران، نهادینه شدن این باور در بانوان که تحصیل و فرزند آوری دو مقوله جدا هستند، کاهش زمان میان دو بارداری متوالی، لزوم تغییر سیستم بازنشستگی، آموزش چگونگی تغییر شیوه زندگی به جوانان امروز، برقرار شدن یکسانی جنسیتی در خانواده ها و مواردی از این دست بود.

سمینار "پویایی جمعیت در کشور های اسلامی"، روز چهارشنبه، 16 مهر، با حضور"فخر السادات خامسی هامانه"، مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری یزد، "سید مجتبی حسینی پور"، مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش استانداری و "مجید جوادیان زاده" مدیر کل دفتر اجتماعی و فرهنگی استانداری در دانشگاه یزد برگزار شد.
هدف این سمینار، گردهمایی محققین ملی و بین المللی برای ارایه نتایج تحقیقات پیرامون تحولات جمعیتی در کشور های اسلامی بود و نتایج این سمینار علاوه بر شناخت تغییرات جمعیتی در ایران و سایر کشور های اسلامی، زمینه های اجرای سیاست های جمعیتی ابلاغی مقام معظم رهبری را فراهم خواهد کرد.
در این سمینار، رفتار باروری در ایران و سایر کشور ها تشریح شد و موضوعاتی چون افزایش باروری، اعمال سیاست های منطقی برای حفظ وضعیت موجود و کمک به خانواده ها برای تنظیم جمعیت مورد بحث قرار گرفت.
در پایان این سمینار 2 ساعته، پیام های سیاستی در خصوص تنظیم جمعیت در ایران بیان شد و از جمله موارد مطرح شده، ایجاد اعتماد در جوانان برای اعمال حمایت های سیاستی، سیاست گذاری در مراقبت های جامع باروری، بهداشت باروری و سلامت مادران، نهادینه شدن این باور در بانوان که تحصیل و فرزند آوری دو مقوله جدا هستند، کاهش زمان میان دو بارداری متوالی، لزوم تغییر سیستم بازنشستگی، آموزش چگونگی تغییر شیوه زندگی به جوانان امروز، برقرار شدن یکسانی جنسیتی در خانواده ها و مواردی از این دست بود.