بانوان دهيار ؛ پيشرو در توسعه پايدار روستايي شهرستان تفت

حضور پررنگ بانوان دهيار در شهر نير از شهرستان تفت نشان از رشد و بالندگي فكري و فرهنگي روستائيان و توانمندي بانوان در عرصه مديريت روستايي است.


به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري يزد در جلسه اي با حضور مهندس ميرخليلي، بخشدار شهر نير، خانم مهندس دهقان، دهيار روستاي درب باغ با مديركل دفتر بانوان و خانواده استانداري يزد درشهر نير برگزار شد به ظرفيت و توانمندي بانوان در عرصه هاي مختلف پرداخته و بررسي گرديد.

فاطمه دانش يزدي در اين ديدار ضمن بيان اينكه نيروي انساني يكي از مهم ترين مولفه هاي اساسي و مهم براي رسيدن به توسعه پايدار است كه در اين مقوله نبايد نقش زنان و مشاركت آنان را در سطوح مختلف جامعه ناديده انگاشت، تصريح كرد : دهياري براي زنان تجربه اي بي نظير در مديريت مدرن روستايي است و عرصه مشاركتي نويني را براي زنان فراهم آورده است.

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده گفت : مديريت نواحي روستايي يكي از مهمترين اجزاي دستيابي به توسعه پايدار در سطح ملي است كه بدون بهره گيري از شيوه هاي مديريت توانمند و كارآمد ميسر نخواهد شد، لذا اميد كه بانوان دهيار بتوانند با درايت و كارداني و مديريت شايسته عرصه هاي روستايي موجبات تحقق توسعه پايدار روستايي و بالندگي و سرافرازي كشور را فراهم آورند.

مهندس ميرخليلي بخشدار نير نيز در اين ديدار ضمن اشاره به تعداد 8 دهيار زن در شهر نير و آمار خوب استفاده از ظرفيت مديريت بانوان در دهياري ها در سطح استان از تعادل و همراهي و مشاركت دهياري ها در برنامه هاي عمراني ، فرهنگي و اجتماعي آنان ياد كرد.

در پايان ضمن تشريح برنامه ها و عملكرد دهيار روستاي درب باغ، خانم دهقان از مركز توليد گلخانه اي گل رز وي بازديد به عمل آمد.