درنشستي كه با حضور مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ، روستائيان و عشاير برگزار شد به نقش زنان روستائي و اشتغال هاي پايدار و حمايت هاي بيمه اي ازاين قشر مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.

درنشستي كه با حضور مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ، روستائيان و عشاير برگزار شد به نقش زنان روستائي و اشتغال هاي پايدار و حمايت هاي بيمه اي ازاين قشر مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري ، درنشستي كه با حضور مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان ، روستائيان و عشاير برگزار شد به نقش زنان روستائي و اشتغال هاي پايدار و حمايت هاي بيمه اي ازاين قشر مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.
فاطمه دانش ، به جايگاه زنان درچرخه اقتصادي و فعاليت هاي خدماتي دررشته هاي مختلف خصوصا توسط زنان تحصيل كرده درجامعه روستايي پرداخت و تصريح كرد: تمامي زنان روستايي اعم از شاغلان فصلي و خان دار مي توانند عضو صندوق تامين اجتماعي گردند و از مزاياي آن بهره‌مند گردند.
حسن ابراهيمي نيز ضمن برشماري اهداف اين صندوق درمورد جلوگيري ازمهاجرت بي رويه روستائيان به شهرها، بالا بردن سطح زندگي روستائيان و عشايرو تامين امنيت اجتماعي افزود: چتر حمايتي بيمه با حداقل پرداختي، تضمين كننده توزيع عادلانه درآمد خصوصا براي مستمر بگيران و زنان سرپرست خانوار و اقشارروستائيان است.