در ديدار رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با فرماندار ابركوه به جايگاه سازمانهاي مردم نهاد و تاثيرگذاري ظرفيت هاي آنان پرداخت

در ديدار رئيس گروه برنامه ريزي معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با فرماندار ابركوه به جايگاه سازمانهاي مردم نهاد و تاثيرگذاري ظرفيت هاي آنان پرداختبه گزارش روابط دفتراموربانوان وخانواده استانداري،  ليلا احمد آبادي طي ملاقات با فرماندار ابركوه ضمن تاكيد بر استفاده بانوان توانمند درپستهاي مديريتي و استفاده ازظرفيتهاي فرهنگي ، ورزشي وتفريحي شهرستان  وانجام اقدامات زير ساختي درجهت ايجاد نشاط و افزايش اعتماد به نفس درزنان به ويژه بانوان روستايي ، اظهار داشت: سازمانهاي مردم نهاد كه حوزه فعاليت آنها زنان و خانواده مي باشد نقش موثري در پيشگيري ازآسيبهاي جامعه دارند و دستگاههاي دولتي بايد با تعامل بيشتر با آنها زمينه ارتقاي فرهنگ مردم و كاهش آسيبهاي اجتماعي را فراهم نمايند.
وي همچنين افزود: معاونت امورزنان و خانواده رياست جمهوري طرحهاي سازمانهاي مردم نهاد را از طريق سامانه معاونت امورزنان و خانواده رياست جمهوري پذيرا مي باشد و مورد حمايت قرار مي دهد.
فرماندار ابركوه نيز برخي از فعاليت هاي شهرستان ابركوه در حوزه زنان را برشمرد و به ساخت سالن ورزشي سرپوشيده درروستاي اسفند آباد،گشايش بازارچه عرضه توليدات زنان ، پيگيري جهت راه اندازي سايت دوچرخه سواري براي بانوان اشاره كرد.
درادامه خانم احمدآبادي در سفر يك روزه خود از كارگاهاي طرح توان افزايي و ارتقاي تاب آوري اجتماعي زنان و خانواده در دو منطقه شهرك مسكن مهر و روستاي تقي آباد از توابع بخش بهمن شهرستان ابركوه بازديد كرد.