مسابقه تلفني

دفتر بانوان و خانواده استانداري برگزار مي كند


دفتر بانوان وخانواده استانداري در نظر دارد مسابقه تلفني از تاريخ 93/1/30 لغايت 93/2/6 از طريق سامانه 235 برگزار نمايد لذا از كليه علاقمندان دعوت به عمل مي آيد كه در مسابقه مذكور شركت نمايند.
مسابقه تلفني

دفتر بانوان وخانواده استانداري در نظر دارد مسابقه تلفني از تاريخ 93/1/30 لغايت 93/2/6 از طريق سامانه 235 برگزار نمايد لذا از كليه علاقمندان دعوت به عمل مي آيد كه در مسابقه مذكور شركت نمايند.