دیدارمدیر کل بانوان و جمعی ازبانوان شاغل استانداری ازسرای سالمندان

دیدارمدیر کل بانوان و جمعی ازبانوان شاغل استانداری ازسرای سالمندانبه گزارش روابط عمومی دفتر اموربانوان وخانواده استانداری،به مناسبت روز ملی خانواده ،دیدار مدیرکل دفتر بانوان وجمعی ازبانوان شاغل استانداری ازسرای سالمندان مهریز صورت گرفت وبدین مناسبت مراسم مولودی خوانی برگزارشد.