سلامت و نشاط زنان، بهترين تضمين سلامت خانواده و جامعه است .

سلامت و نشاط زنان، بهترين تضمين سلامت خانواده و جامعه است .به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده "رقيه كرمانيان " درنشست با سرپرست مركز بهداشت شهرستان يزد با اشاره به اينكه سلامت و نشاط زنان، بهترين تضمين سلامت خانواده و جامعه است. تغيير نگاه و رويكرد جامعه نسبت به مسائل فرهنگي و حقوق زنان را از طريق آموزش هاي توانمند سازي ممكن دانست و افزود با توجه به دغدغه مسئولين و شهروندان در خصوص تحكيم و سلامت بنيان خانواده، هم افزايي و همكاري سازمان هاي دولتي و مردم نهاد در آموزش و تسهيلگري در گستره جغرافيايي و جمعيتي مي تواند نويد بخش افزايش سرمايه اجتماعي و ارتقاء سلامت خانواده و جامعه باشد.
كرمانيان ارتقاء سلامت خانواده و جامعه را با محوريت زنان قابل دسترسي دانست و افزود توجه به مطالبات به حق زنان در حوزه هاي مختلف، تقويت خود باوري و تعالي زنان را افزايش و بهترين راهكار مقابله با آسيب هاي اجتماعي است.
مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده دربخش ديگري از سخنان خود به موضوع حقوق كودكان اشاره كرد و افزود: بسياري از آسيب هاي كه كودكان از آن رنج مي برند و در بزرگسالي منتج به بزه و آسيب هاي خانوادگي و اجتماعي مي شود، ريشه در تربيت نادرست و خشونت هاي دوران كودكي دارد . عدم آگاهي والدين نسبت به حقوق فرزندانشان و شيوه هاي تربيت صحيح عامل بسياري از اين خشونت ها مي باشد. وظيفه فعالان حوزه كودك افزايش آگاهي در سطوح مختلف خانواده هاست.  
دكتر محمد رضا اعلائي سرپرست مركز بهداشت شهرستان يزد هم دراين نشست با تاكيد برنقش موثر روحانيون و مساجد درآگاهي بخشي به جامعه و جلب اعتماد عمومي گفت: مساجد وروحانيون نقش مثبت و تاثير گذار روي جامعه دارند و بهره گيري ازظرفيت آنان مي توان  جهت راه اندازي جريان عمومي با هدف كاهش معضلات اجتماعي استفاده كرد و ايشان آمادگي خود را با دفتر اموربانوان و خانواده جهت هرگونه همكاري درخصوص كاهش  آسيب هاي اجتماعي اعلام كردند