سند راهبردی حوزه زنان باید براساس نتيجه محور تدوين و عملياتي شود

سند راهبردی حوزه زنان باید براساس نتيجه محور تدوين و عملياتي شود‌‌به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده "فاطمه دانش" مدير كل دفتراموربانوان وخانواده درجلسه با مجريان طرح تدوين سند ارتقاي زنان  با بیان اینکه شناسايي ظرفيت هاي بانوان و توانمندي آنان درمحلات و مشاركت درقالب تشكل هاي مردم نهاد درمحتواي اين سند مدنظر است، گفت: الويت نتيجه محوري براقدام محوري از شاخصه اي آن است كه مي تواند درتدوين طرح ها و راهبردهاي اجتماعي استان درحوزه بانوان مدنظر قرار گيرد.
فاطمه دانش ، با بیان اینکه در تدوین سند راهبردی زنان و خانواده باید از نظرات کارشناسان، فعالان و نخبگان این حوزه استفاده شود، اظهار کرد: مطالعات انجام شده در راستای تدوین این سند باید با حضور کارشناسان، دستگاه‌های متولی حوزه زنان، دانشگاه‌‌ها، فعالان و نخبگان این عرصه مورد بررسی قرار گیرد تا به دور از اتخاذ تصمیمات تکراری، راهبردهای نوین و کاربردی با حمایت صاحب‌نظران، تدوین و اجرا شود.
وي درادامه افزود: علاوه بر پايش آماري آسيب هاي اجتماعي و رفع آن بايد ظرفيت هاي بانوان استان كه عرصه هاي فرهنگي ،اجتماعي ،هنري،ورزشي و شكوفائي آنان درعرصه هاي ملي و جهاني نيز متبلور شود
درپايان گفتني است: پرداختن به سند تحكيم بنيان خانواده ازطريق ظرفيت سازي، ارتقاي تاب آوري فردي و اجتماعي و تقويت زيرساخت هاي اقتصادي، اجتماعي خانواده با برنامه ريزي مشاركتي و بااستفاده ازدانش ، تجربه ومهارت هاي موجود درلايه هاي مختلف جامعه از مهمترين دلايل تدوين سند ارتقاي وضعيت زنان و خانوده شمرده مي شود.