فعاليت هاي كميته بانوان منطقه اسكان و فرودگاه تشريح شد

فعاليت هاي كميته بانوان منطقه اسكان و فرودگاه تشريح شد



به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري، اين جلسه كه باحضور" فاطمه دانش "مديركل دفتراموربانوان و خانواده استانداري  ، مدير عامل موسسه نسيم اسكان و اعضاي كميته بانوان منطقه اسكان و فرودگاه در مركز سلامت دكتر ملك افضلي اسكان برگزار گرديد،

مدير كل بانوان و خانواده استانداري ضمن تشكر از وجود چنين  وحدتي دربين بانوان منطقه ،نقش بانوان را درتوسعه مهم دانست وابراز اميدواري كرد:كه با همين اتحاد و پيگيري خيلي از مشكلات منطقه به خصوص درحوزه بانوان حل خواهد خواهدشد.

 درادامه فعاليت هاي كميته بانوان توسط مدير عامل موسسه نسيم اسكان تشريح شد و سپس هر كدام از اعضا به بيان نكته نظرات خود در حوزه بانوان پرداختند.