بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه يزد

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در معيت مديركل امور سياسي و انتخابات استانداري يزد سه شنبه شب از خوابگاه هاي دانشگاه يزد بازديد كرد.


به گزارش روابط عمومي استانداري در اين بازديد كه خامسي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري هم حضور داشت، عبداللهي ضمن بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و مشكلات موجود را جويا شد. دبير كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان در اين باره به خبرنگار ما گفت: دور جديد بازديدها كه از هفته قبل آغاز شده ، تا پايان نيمسال تحصيلي جاري ادامه خواهد يافت. عبداللهي افزود: در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي كه در قالب يك شناسنامه طراحي شده است مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد. شايان ذكر است پيشتر، خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و  علم و هنر مورد بازديد قرار گرفته بود.      
بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه يزد

به گزارش روابط عمومي استانداري در اين بازديد كه خامسي مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري هم حضور داشت، عبداللهي ضمن بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و مشكلات موجود را جويا شد.
دبير كميسيون دانشجويي شوراي تامين استان در اين باره به خبرنگار ما گفت: دور جديد بازديدها كه از هفته قبل آغاز شده ، تا پايان نيمسال تحصيلي جاري ادامه خواهد يافت. عبداللهي افزود: در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي كه در قالب يك شناسنامه طراحي شده است مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد.
شايان ذكر است پيشتر، خوابگاه هاي دانشگاه آزاد اسلامي و  علم و هنر مورد بازديد قرار گرفته بود.