بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علم و هنر

مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري در معيت مديركل دفتر امور سياسي و انتخابات استانداري يزد شنبه شب از خوابگاه هاي دانشگاه علم و هنر بازديد كرد.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در اين بازديد كه مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز حضور داشت،"سعيد عبداللهي" ضمن بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و مشكلات موجود را جويا شد . وي گفت: دور جديد بازديدها كه از امروز آغاز شده، تا پايان نيمسال تحصيلي جاري ادامه خواهد يافت .   عبداللهي افزود: در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي كه در قالب يك شناسنامه طراحي شده است مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد .
بازديد از خوابگاه هاي دانشجويي دانشگاه علم و هنر

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در اين بازديد كه مديركل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري نيز حضور داشت،"سعيد عبداللهي" ضمن بازديد از خوابگاه ها در گفتگو با دانشجويان، آخرين وضعيت رفاهي و مشكلات موجود را جويا شد.
وي گفت: دور جديد بازديدها كه از امروز آغاز شده، تا پايان نيمسال تحصيلي جاري ادامه خواهد يافت.
 عبداللهي افزود: در اين بازديد ها شاخص هاي متعدد اعم از رفاهي و فرهنگي كه در قالب يك شناسنامه طراحي شده است مورد ارزيابي كميسيون دانشجويي قرار گرفته و تذكرات لازم به دستگاه هاي ذيربط ارائه مي گردد
.