مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري با همراهي جمعي ازمسئولين شهرستان ميبد ازپارك بانوان بفروئيه بازديد به عمل آورد.

مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري با همراهي جمعي ازمسئولين شهرستان ميبد ازپارك بانوان بفروئيه بازديد به عمل آورد.به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده ،در روند اين بازديد كه شهردار ،بخشدار و اعضاي  شوراي شهربفروئيه به اتفاق مشاور بانوان فرمانداري از پارك داشتند ، نمايشگاه توانمندي بانوان در عرصه هاي صنايع دستي به نمايش گذاشته شد.
 مدير كل دفتر اموربانوان دراين بازديد گفت: نشاط اجتماعي يكي از محوريت هاي اصلي است كه مي تواند قطعا پويايي جامعه را به همراه داشته باشد و پارك بانوان با محوريت اجتماعي ،فرهنگي وهنري مي تواند يكي ازظرفيت هاي خوب شهرستان براي معرفي توانمندي بانوان دراين راستا قرار گيرد.