مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد


استفاده ازظرفيت سازمان هاي مردم نهاد درمراكز يادگيري محلي بايد دردستور كارباشد

به گزارش روابط عمومي بانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان "مدیرکل اموربانوان وخانواده استانداری در نشست با معاون سواد آموزي استان  با اشاره به اینکه کارها را باید به خود مردم واگذار کرد و دولت باید ناظر باشد گفت: استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در مراکز یادگیری محلی  باید در دستور کار باشد تا بتوانیم ضمن آموزش سواد و آموزش های مرتبط از آسیب های اجتماعی که متوجه بانوان و خانواده ها می باشد جلو گیری کرد
خانم كرمانيان با اشاره به راه اندازی 5 مرکز یادگیری محلی در استان گفت: مراکز یادگیری محلی می تواند محلی برای اجرای طرح های حمایتی  از بانوان باشد و ی بااشاره به اینکه این مراکز بیشتر در نقاط کمتر توسعه یافته و آسیب پذیر می باشد گفت باید راه کاری اندیشیده شود که بتوان سبک بهتر زندگی کردن  را به زنان آموخت.
معاون سوادآموزی استان هم دراين نشست  ضمن ارائه گزارش از وضعیت سواد زنان استان گفت: امروزه با گسترش شبکه های اجتماعی و همچنین آسیب های اجتماعی  باسوادی زنان می تواند مانع بسیاری از آسیب های اجتماعی باشد.
مرآت امین الرعایا  با اشاره به تفاهم نامه قبلی منعقد گردیده کشوری  گفت: در این تفاهم نامه موارد بسیار خوبی گنجانده شده است که با بومی سازی آن می توان  کمک های بسیاری به توانمند سازی بانوان نمود.
در این جلسه کارشناسان دو حوزه راه های همکاری متقابل را مورد بحث و بررسی قرار دادند.