بازديد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از خانه سالمندان بهار

مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد به مناسبت ميلاد امام زمان (عج) از سالمندان خانه بهار عيادت نمود.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" ضمن عيادت و احوال پرسي از سالمندان، به بازديد از بخش هاي مختلف خانه سالمندان بهار پرداخت . گفتني است خانه سالمندان بهار در سال 1385 زير نظر بهزيستي راه اندازي شده و هم اكنون به شكل نيمه خصوصي از تعداد 60 سالمند زن نگهداري مي كند و تعداد 30 نفر  در بخش هاي خدمات، مادرياري، پرستاري ، مدد جويي و نگهباني مشغول به كار هستند.
بازديد مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري از خانه سالمندان بهار

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" ضمن عيادت و احوال پرسي از سالمندان، به بازديد از بخش هاي مختلف خانه سالمندان بهار پرداخت .
گفتني است خانه سالمندان بهار در سال 1385 زير نظر بهزيستي راه اندازي شده و هم اكنون به شكل نيمه خصوصي از تعداد 60 سالمند زن نگهداري مي كند و تعداد 30 نفر  در بخش هاي خدمات، مادرياري، پرستاري ، مدد جويي و نگهباني مشغول به كار هستند.