مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري با حضور در مجموعه تاريخي شاه عباسي شهرستان ميبد از چند كارگاه توليد صنايع دستي بانوان بازديد كرد.

مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري با حضور در مجموعه تاريخي شاه عباسي شهرستان ميبد از چند كارگاه توليد صنايع دستي بانوان بازديد كرد.به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش" در جريان بازديد از كارگاههاي كاربافي ،زيلو بافي و سفال و سراميك اذعان داشت: كه برند ميبد درسفال و سراميك وزيلو شهره جهاني دارد و نشان از خلاقيت و دستان هنرمندي است كه ساليان سال آن را حفظ و به امانت گذاشتند