مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري با حضور در کانون اصلاح و تربیت از نزدیک با مددجویان این کانون دیدار و در جریان برنامه های انجام شده دراین مرکز قرار گرفت.

مدير كل دفتر اموربانوان وخانواده استانداري با حضور در کانون اصلاح و تربیت از نزدیک با مددجویان این کانون دیدار و در جریان برنامه های انجام شده دراین مرکز قرار گرفت.به گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش"   مدير كل دفتر امور بانوان وخانواده استانداري دراين بازديد  ضمن تقدیر و تشکر از شهمير صاحبي و  مسئولین مربوطه  تاکید کرد برنامه های فرهنگی ، آموزشی به مدد جویان بایستی به گونه ای باشد که پس از طی دوران اصلاح و تربيت و تهذيب كودكان بزهكار و بازگشت به آغوش خانواده از تکرار جرم پیشگیری شود.