مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد از برگزاری نمایشگاه دائمی توانمندسازی زنان و همچنین جانمایی قطعی مکان این نمایشگاه خبر داد.

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد از برگزاری نمایشگاه دائمی توانمندسازی زنان و همچنین جانمایی قطعی مکان این نمایشگاه خبر داد.به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان"  اظهار داشت : ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از اشتغال بانوان  به ویژه در حوزه تولید و مشاغل خانگي، می‌توان در توانمندسازي جامعه هدف و رشد و توسعه همه جانبه محلي موثر باشد.
وي بیان داشت: یکیبه گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده استانداري "رقيه كرمانيان"  اظهار داشت : ایجاد فرصت‌های شغلی و حمایت از اشتغال بانوان  به ویژه در حوزه تولید و مشاغل خانگي، می‌توان در توانمندسازي جامعه هدف و رشد و توسعه همه جانبه محلي موثر باشد.
وي بیان داشت: یکی از اقدامات این دفتر راه‌اندازی نخستین نمایشگاه و فروشگاه دائمی توانمندسازی زنان در يزد است که به زودی در جنب میدان امير چخماق يزد با همكاري شهرداري يزد دایر خواهد شد.
وی افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه دائمی عرضه محصولات، تولیدات و دستاوردهای زنان در حوزه صنايع دستي و مشاغل خرد خانگي است، كه هم فرصتي براي توانمندي بانوان و هم معرفي صنايع دستي استان به گردشگران داخلي و خارجي است.
مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري  گفت: باید برای رفع مشکلات زنانی که مسئولیت سنگین و خطیر اداره یک خانواده را بر عهده گرفته‌اند، راهکارها و اقدامات عملی انجام دهیم تا بتوانیم دين خود را به اين بزرگواران ادا كنيم.
 ايشان درپایان ابراز اميدواري كردند در برپايي اين نمايشگاه و فروشگاه دائمي دستگاههاي حمايتي و اجرايي استان با هم افزايي و مشاركت، اين پروژه را اجرايي كنند.

ا