مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد با حضور درشهرستان بهاباد ازنمايشگاه جانبي دستاوردهاي كشاورزي و غذائي شهرستان بازديد كرد

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد با حضور درشهرستان بهاباد ازنمايشگاه جانبي دستاوردهاي كشاورزي و غذائي شهرستان بازديد كردبه گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان وخانواده استانداري "فاطمه دانش"دراين بازديد ضمن آشنايي با توانمندي هاي روستائيان شهرستان  بهاباد بر لزوم حمايت از آنها تاكيد كرد.وي با اشاره به اهميت توليدات روستائي در ايجاد اشتغال و درآمد زائي در روستاها ،اين اقدامات را در آباداني هرچه بيشتر روستاها و جلوگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها موثر دانست.