مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد با دو خانواده شهيد دربهاباد ديدار كرد

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد با دو خانواده شهيد دربهاباد ديدار كردبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان وخانواده واستانداري يزد درديدار  با خانواده شهيد علي اكبر ابراهيمي بشكاني و شهيد حسن توكلي بنيزي با اهميت جايگاه اين شهداء درسربلندي كشورمان تاكيد كرد و ادامه داد: ما  هميشه وامدار رشادت هاي شهداء خواهيم بود و بايد ادامه دهنده راه شهداء باشيم