مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد دربازديد ازسايت گياهان داروئي بانو زهرا سلطان پناه از ظرفيت اشتغالزائي اين واحد براي بانوان تقدير كرد.

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد دربازديد ازسايت گياهان داروئي بانو زهرا سلطان پناه از ظرفيت اشتغالزائي اين واحد براي بانوان تقدير كرد.به گزارش  روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش يزدي"با اشاره به اشتنغالزائي اين سايت براي 10بانو در سطح استان تقدير كرد ،ايجاد اشتغال براي بانوان در توانمندي هرچه بيشتر آنها و رشد اجتماعي و اقتصادي جامعه تاكيدكرد: بانوان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه ، نقش بسزائي درتوليد،اشتغال و شكوفايي اقتصادي به عهده دارند و بايد ازاين ظرفيت نهايت بهره برداري صورت گيرد.