مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد درجشنواره طلاي سرخ بهاباد شركت كرد

مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد درجشنواره طلاي سرخ بهاباد شركت كرد



مدير كل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد درجشنواره طلاي سرخ بهابادشركت كرد و برضرورت برند سازي اين محصول دراستان يزد تاكيد كرد.
به گزارش  روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش يزدي "هفته گذشته با شركت دراين جشنواره ضمن بازديد ازتلاشهاي كشاورزان بهابادي درتوليد زعفران برضرورت توسعه كشت زعفران با توجه به كم آب خواه بودن آن تاكيد كرد.
گفتني است: سومين ويژه برنامه برداشت بهاباد با برگزاري نمايشگاه صنايع وابسته به زعفران و نمايشگاه صنايع دستي و هنرهاي سنتي 10الي 11آبان ماه درروستاي بنيز واقع دربخش آسفيچ شهرستان بهاباد برگزارشد.