تقدير مدير كل امور بانوان و خانواده از بخشدار نير

مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده از "علي دهقان نيري" بخشدار نير تقدير كرد.


به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در پي سپردن مسئوليت هفت دهياري از 26 دهياري بخش نير به بانوان اين بخش، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" از وي طي نامه اي تقدير و تشكر كرد. گفتني است مسئولان دولت تدبير و اميد در استان يزد در نظر دارند در تداوم سياست هاي نظام جمهوري اسلامي بانوان توانمند و نخبه استان را شناسايي و در مشاغل مختلف دولتي به كارگيري نمايند.
تقدير مدير كل امور بانوان و خانواده از بخشدار نير

به گزارش روابط عمومي استانداري يزد، در پي سپردن مسئوليت هفت دهياري از 26 دهياري بخش نير به بانوان اين بخش، "دكتر فخرالسادات خامسي هامانه" از وي طي نامه اي تقدير و تشكر كرد.
گفتني است مسئولان دولت تدبير و اميد در استان يزد در نظر دارند در تداوم سياست هاي نظام جمهوري اسلامي بانوان توانمند و نخبه استان را شناسايي و در مشاغل مختلف دولتي به كارگيري نمايند.