درراستاي حمايت از فعاليت هاي كار آفريني و اشتغالزايي بانوان

مدیرکل امور بانوان و خانواده يزد از طرح توان افزایی و تاب آوری بانوان با همکاری موسسه همياران خديجه كبرا(س) بازديد كردند.


درراستاي حمايت از فعاليت هاي كار آفريني و اشتغالزايي بانوان مدیرکل امور بانوان و خانواده يزد از طرح توان افزایی و تاب آوری بانوان با همکاری موسسه همياران خديجه كبرا(س) بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري يزد، طرح ملی تاب آوری اجتماعی از جمله طرح‌های دولت در حوزه زنان و خانواده است که مهمترین هدف از اجرای این طرح ،کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه زنان، کاهش خشونت، کاهش نزاع‌های خانواده در جامعه است.
توانمندسازی گروه‌های مختلف زنان و حمایت از فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغالزایی گروه‌های مختلف به ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر از دیگر اهداف این طرح است.