بازديد مدير كل امور بانوان استانداري يزداز نمايشگاه توانمنديهاي خانواده راه آهن يزد

مدیرکل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری يزد از نمايشگاه توانمنديهاي خانواده راه آهن بازدید کرد.


"فاطمه دانش يزدي" در حاشیه این بازدید، آموزش های مهارتی را راه حلی مناسب و تضمینی در جهت اشتغال بانوان يزد دانست و خواستار ترویج بیش از پیش آموزش های مهارتی در بین بانوان شد.

به گزارش روابط عمومي دفتر اموربانوان و خانواده استانداري "فاطمه دانش يزدي" در حاشیه این بازدید، آموزش های مهارتی را راه حلی مناسب و تضمینی در جهت اشتغال بانوان يزد دانست و خواستار ترویج بیش از پیش آموزش های مهارتی در بین بانوان  شد.

مدير كل اموربانوان و خانواده استانداري درادامه  آموزش های مهارتی و ایجاد مشاغل خانگی را یکی از راه حل های مناسب در جهت ایجاد اشتغال مولد و پایدار در سطح استان دانست.

 دانش يزدي بر استفاده از ظرفيت كانون های فرهنگی و اجتماعی در حوزۀ اشتغال بانوان تأكيد و دربارۀ طرح های  اجرايی در زمينۀ اشتغال بانوان نكاتی بيان كرد.