مركز مشاوره اطلاع رساني و خدمات كارآفريني درشهرستان يزد افتتاح شد

مركز مشاوره اطلاع رساني و خدمات كارآفريني درشهرستان يزد افتتاح شداولين مركز مشاوره اطلاع رساني و خدمات كارآفريني درزير گروه تخصصي "اجتماعي فرهنگي و هنري "تعاون،كار ورفاه اجتماعي با حضور مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري ، دكتر رياحي مدير كل تعاون ،كار ورفاه اجتماعي ،دكتر خامسي مدير كل دفترامور اجتماعي وفرهنگي و ديگر مسئولين استان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومي دفتر امور بانوان و خانواده ،درهفته كارآفريني ،نخستين مركز مشاوره،اطلاع رساني و خدمات كارآفريني در زير گروه تخصصي اجتماعي فرهنگي وهنري درشهرستان يزد مورد بهره برداري قرارگرفت.
اين مركز با هدف ارائه مشاوره هاي تخصصي مرتبط با تهيه و اجراي طرح كسب وكار به صاحبان ايده هاي نوآورانه وهدايت صاحبان سرمايه وايده درچارجوب طرح هاي نوآورانه وبازارپذير كسب وكار تاسيس وشروع به فعاليت كرد.