مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و كانون هاي مساجد در اجراي طرح توانمند سازي محلات شهري و روستائي امري ضروري است

مشاركت سازمان هاي مردم نهاد و كانون هاي مساجد در اجراي طرح توانمند سازي محلات شهري و روستائي امري ضروري استبه گزارش روابط عمومي دفتراموربانوان و خانواده "رقیه كرمانيان" در جلسه هماهنگی طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری زنان استان با حضور مشاوران بانوان فرماندار و سازمان هاي مردم نهاد  در سالن موحدين  استانداری  اظهار داشت: همكاري و مشاركت سازمان هاي مردم نهاد، مشاوران بانوان فرماندار و كانون مساجد دراجراي طرح توانمند سازي محلات شهري وروستائي امري واجب وضروري است و دراين راستا همراهي و مشاركت مردم، خيران و تشكل هاي مردم نهاد مورد  نياز است.
كرمانيان  افزود : این طرح با تاکید بر تسهيلگري در محلات مختلف و مناطق  كم تر توسعه يافته استان برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آشنایی فعالان مدنی و جوامع محلی با فرآیند تحلیل سیستم های تاب آور، تقویت تعاملات اجتماعی در جوامع محلی در راستای عبور و غلبه بر چالش های اجتماعی و محیطی و افزایش میزان مشارکت جامعه محلی در برنامه ریزی ها مدیریت امور شهری و کاهش آسیب های اجتماعی اهداف کیفی این طرح است.
مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری يزد افزود: توان افزایی و توسعه ظرفیت های جامعه مدنی در دو فاز در اواسط تيرماه در استان يزد اجرا مي شود. در فاز اول اين طرح 30 نفر از نمایندگان تشکل های اجتماع محور بومی به عنوان تسهیل گر محلی به مدت 38ساعت در کارگاه آموزشی آماده حضور در محلات استان بعنوان تسهيلگر ميشوند.

كرمانيان گفت: در فاز دوم طرح؛  نشست های آموزشی ـ مشارکتی به مدت ۶۰ ساعت برای 447 نفر از اعضای جوامع محلی برای 15 محله برگزار می شود تا با همكاري اعضاي اجتماع محلي، توسعه جامعه محلي و ارتقاي تاب آوري محلات را شاهد باشيم.
وي درپايان  ايجاد صندوق اعتبارات خرد زنان محلي را راهي جهت توسعه فعاليت هاي زنان در محلات  دانست و افزود:  ايجاد صندوق هاي اعتباري خرد درارائه خدمات مالي خرد، آسان و سريع به افراد جهت انجام فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و يا فرهنگي موثر و در تاب آور نمودن محلات تاثير گذار باشد.