مشاور وزير در امور زنان و خانواده خبر داد:

مشاور وزير در امور زنان و خانواده خبر داد:مشاور و وزير در امور زنان و خانواده در ويدئو كنفرانس نشست منطقه اي مديران كل دفاتر امور بانوان و خانواده سراسر كشور گفت: وظايف مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك در  استان ها به كارگروه زنان و خانواده سپرده شد.

به گزارش اداره كل امور بانوان و خانواده استانداري يزد، روز يكشنبه 26 مهرماه ويدئو كنفرانس نشست منطقه اي مديركل دفاتر امور بانوان و خانواده سراسر كشور به منظور تبادل اخبار و اطلاعات جاري ,پيگيري امور تفاهم نامه هاي مربوط به معاونت امور زنان  ,پيگيري استاني ماموريتهاي مرجع ملي حقوق كودك, ارزيابي نقش مديران امور بانوان  استان ها در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان در محل سالن ويدئو كنفرانس استانداري با حضور مديركل دفتر بانوان و خانواده برگزار شد.

در اين نشست: فرهمندپور بر بحث پيشگيري از اعتياد تأكيد نمود و نقش خانواده را مهم عنوان كرد. وي بر ظرفيت كانون هاي فرهنگي اجتماعي بانوان اشاره نمود و به اهميت وظايف بين بخشي دستگاهها در زمينه طرح ها و پروژه هاي مرتبط با اعتياد بانوان در استان ها تأكيد كرد.

مشاور وزير در امور بانوان و خانواده بر اهميت بحث كودك و نوجوان اشاره نمود و خواستار شد تا از ظرفيت و پتانسيل هاي همچون شهرداري، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان و سازمان هاي مردم نهاد زنان در اين حوزه استفاده شود.

وي در ادامه تأكيد نمود در بحث كودك و نوجوان بايد از متخصصين در اين زمينه استفاده نمود و نيز از پايان نامه هاي دانشجويي در اين رابطه حمايت كرد.

در ادامه نشست مديركل دفتر امور بانوان و خانواده بر مردمي شدن برنامه هاي دفتر امور بانوان و خانواده تأكيد نمود و اجراي طرح برگزاري سلسه كرسي هاي آزاد انديشي به مناسبت دهه كرامت براي دختران جوان در استان داشت و خواستار توجه ديگر استانها به برنامه ريزي جهت ارتباط بيشتر مردمي با جامعه هدف شد. وي با اشاره به طرح پويش رسانه اي خانواده در استان به همكاري ها (بين بخشي در اجراي طرح ها و پروژه ها و برنامه هاي دفاتر امور بانوان استانداري ها را شايان توجه است. خامسي در ادامه با توجه به نقش نهادهايي چون دفاتر امور اجتماعي در بحث تبيين و تشريح جايگاه دفاتر امور بانوان و كارگروه زنان و خانواده در اين بحث از طرف وزارت كشور شد.