توانمند سازی بانوان از اولویت های دولت است

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: موضوع رسیدگی به امور بانوان و توانمندسازی آنها برای کسب اشتغال و درآمد از اولویت های دولت می باشد.


پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده به نقل از ایرنا: شهین دخت مولاوردی شامگاه پنجشنبه در بازدید از شرکت تعاونی طوفان دوخت بندرعباس ابراز داشت: می خواهیم با درگیر کردن دستگاه های مربوطه در مباحث زنان و خانواده، بانوان را در زمینه اشتغال توانمند کنیم. وی با بیان اینکه برای توانمندسازی و خودکفا کردن بانوان ازهمه امکانات قابل استفاده بهره می گیریم، ادامه داد: یکی از اقدام های این معاونت، پیشنهاد تشکیل کارگروه های مختلفی همچون ˈحمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوارˈ و ˈحمایت از زنان بهبود یافته از اعتیادˈ به دستگاه های مربوطه است. معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هدف از ارائه این پیشنهاد ها را درگیر کردن دستگاه های مربوطه با مسائل بانوان دانست. وی اشاره کرد: همچنین در این راستا در حال بستن تفاهم نامه هایی با دستگاه های مختلف همچون وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش ، جهاد کشاورز و کمیته امداد هستیم. مولاوردی یادآور شد: برای اینکه ماه های پایانی سال 92 را از دست ندهیم وارد عمل شده ایم تا از بخش اعتبارات اختصاص پیدا نکرده را برای آغاز پروژه هایی که می تواند مبنای حرکت ها بعدی در سال های آینده باشد استفاده کنیم. وی ابراز داشت: طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، ساماندهی امور اقتصادی بانوان با تاکید بر مشاغل خانگی و با اولویت زنان سرپرست خانوار را برعهده داریم . معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: با توجه به اینکه راه برای استخدام دولتی بسته است باید برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران دانش آموخته دانشگاهی از ظرفیت های خوداشتغالی، مشاغل خانگی و صنایع کوچک و خرد و کار آفرینی استفاده کنیم. وی افزود: همچنین در حال برنامه ریزی برای انجام اقدام هایی جهت کمک به دختران روستایی بازمانده از تحصیل می باشیم که امکان ازدواج ندارند ، زیرا پسران روستایی به شهرها مهاجرت کرده اند. وی یادآور شد : در این زمینه نیز می خواهیم دستگاه های ذیربط را درگیر کرده از مجراهای قانونی موجود، برنامه های خود را عملیاتی کنیم. مولاوردی در خصوص ضمانت اجرایی برنامه ریزی ها و طرح های این معاونت ابراز داشت: در حال طراحی یک ساختار و ساز و کار مناسب برای الزام دستگاه ها برای ارائه گزارش برنامه های اجرا شده به این معاونت و دولت می باشیم.
توانمند سازی بانوان از اولویت های دولت است

پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده به نقل از ایرنا: شهین دخت مولاوردی شامگاه پنجشنبه در بازدید از شرکت تعاونی طوفان دوخت بندرعباس ابراز داشت: می خواهیم با درگیر کردن دستگاه های مربوطه در مباحث زنان و خانواده، بانوان را در زمینه اشتغال توانمند کنیم.

وی با بیان اینکه برای توانمندسازی و خودکفا کردن بانوان ازهمه امکانات قابل استفاده بهره می گیریم، ادامه داد: یکی از اقدام های این معاونت، پیشنهاد تشکیل کارگروه های مختلفی همچون ˈحمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوارˈ و ˈحمایت از زنان بهبود یافته از اعتیادˈ به دستگاه های مربوطه است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری هدف از ارائه این پیشنهاد ها را درگیر کردن دستگاه های مربوطه با مسائل بانوان دانست.

وی اشاره کرد: همچنین در این راستا در حال بستن تفاهم نامه هایی با دستگاه های مختلف همچون وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش ، جهاد کشاورز و کمیته امداد هستیم.

مولاوردی یادآور شد: برای اینکه ماه های پایانی سال 92 را از دست ندهیم وارد عمل شده ایم تا از بخش اعتبارات اختصاص پیدا نکرده را برای آغاز پروژه هایی که می تواند مبنای حرکت ها بعدی در سال های آینده باشد استفاده کنیم.

وی ابراز داشت: طبق ماده 230 قانون برنامه پنجم توسعه، ساماندهی امور اقتصادی بانوان با تاکید بر مشاغل خانگی و با اولویت زنان سرپرست خانوار را برعهده داریم .

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه داد: با توجه به اینکه راه برای استخدام دولتی بسته است باید برای اشتغال زنان سرپرست خانوار و دختران دانش آموخته دانشگاهی از ظرفیت های خوداشتغالی، مشاغل خانگی و صنایع کوچک و خرد و کار آفرینی استفاده کنیم.

وی افزود: همچنین در حال برنامه ریزی برای انجام اقدام هایی جهت کمک به دختران روستایی بازمانده از تحصیل می باشیم که امکان ازدواج ندارند ، زیرا پسران روستایی به شهرها مهاجرت کرده اند.

وی یادآور شد : در این زمینه نیز می خواهیم دستگاه های ذیربط را درگیر کرده از مجراهای قانونی موجود، برنامه های خود را عملیاتی کنیم.

مولاوردی در خصوص ضمانت اجرایی برنامه ریزی ها و طرح های این معاونت ابراز داشت: در حال طراحی یک ساختار و ساز و کار مناسب برای الزام دستگاه ها برای ارائه گزارش برنامه های اجرا شده به این معاونت و دولت می باشیم.