با حضور مدير كل امور بانوان وخانواده استانداري يزد

نمایشگاه شهر من رنگي بمان برگزارگرديد


درراستاي كاربردي نمودن پارچه هاي دست بافت و بافته هاي سنتي و بومي كهن شهر يزد نمایشگاه شهر من رنگي بمان برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومی دفتر اموربانوان و خانواده استانداری " فاطمه دانش" درحاشیه این بازدید تصریح کرد: با توجه به گسترش جمعیت کشور و نیاز روز افزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه، تهیه برنامه های آموزشی مناسب در زمینه های مختلف هنری از جمله رشته دوخت لباس ضرورت دارد..

 وی ادامه داد : امروزه تولید و مصرف لباس، صرفا در محدوده طرح نیاز اولیه و طبیعی انسانها نیست بلکه به عنوان یک دانش وسیع و مبتنی بر تامین نیازها و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، جوامع و بکارگیری آن مورد توجه است