مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري گفت: يكي از نهادهايي كه مي تواند كمك شايان ذكري به ما نمايد. سازمان دانش آموزي است و اين سازمان مي تواند منشاء حركات خيلي خوب ، همراه با هدايت و سازماندهي باشد.

نهادهاي دانش آموزي بايد وارد بحث هاي اجتماعي شوند


فخر السادات خامسي هامانه " روز دوشنبه 19 آبان در جلسه ي مجامع دانش آموزي استان يزد كه در دبيرستان دخترانه شهيد حيدري با هدف تقويت مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي اجتماعي برگزارشد، گفت:ما بايد با نهادهاي اجتماعي كه در دل ارگانهاي دولتي فعال هستند ارتباط برقرار كنيم كه يكي از فعال ترين آنها، سازمان دانش آموزي است و اين جلسه شروعي جهت برقراري رابطه با اين سازمان مي باشد . مدير كل دفترامور بانوان و خانواده استانداري اظهار داشت: دفتر امور بانوان و خانواده مختص به بانوان نيست بلكه ما نيازمند به مشاركت آقايان فعال در برنامه هايمان هستيم و این دفتر در مورد برخي از مسائل و مشكلاتي اعم از فردی ، اجتماعی و سیاسی كه خانواده ها و بانوان جامعه با آن روبرو هستند مطالعاتي انجام داده و در صدد پيگيري و رفع اين مشكلات مي باشد که این مطالعات باید به سمت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي جهت دهي شود كه لازمه آن اين است كه فرصتها و امكاناتي كه در زمينه هاي مختلف در جامعه موجود است را شناسايي كنيم و از آنها جهت رسيدن به اهداف بهره برداري نماييم .  وي ادامه داد: جهت رسيدن به اهداف خود در اين زمينه نيازمند به استفاده از ظرفيتهاي موجود در جامعه مي باشيم كه مهمترين آن نهادهاي اجتماعي می باشد  كه در دل جامعه چه در قالب ارگان هاي دولتي و چه به صورت تشكل هاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد فعال هستند. خامسي افزود: يكي از نهادهايي كه مي تواند كمك شايان ذكري به ما نمايد سازمان دانش آموزي مي باشد  و اين سازمان مي تواند منشاء حركات خيلي خوب همراه با هدايت و سازماندهي باشد. اين مقام مسئول گفت: يكي از موضوعاتي كه زياد به آن تاكيد مي شود. تصادفات درون شهري استان يزد مي باشد كه متاسفانه استان در اين زمینه مقام سوم را دارا است و اين يك آسيب اجتماعي جدي مي باشد كه ما مي توانيم در اين زمينه از سازمان دانش آموزي كه در آن افراد صاحب نظر و خلاقي هست استفاده كنيم. مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ادامه داد: استان يزد در سال گذشته در كشور در بحث كاهش نرخ ازدواج مقام اول را كسب كرده است كه براي استان يزد با وجوداينكه يك استان سنتي و مذبي است واقعا يك آسيب شناخته می شود كه اين موضوع بايد وارد بحث هاي دانش آموزي شود و برروي آن برنامه ريزي صورت گیرد  و همچنين  مسئله بحران آب كه يك موضوع جدي در استان شناخته شده است بايد در برنامه هاي نهاد دانش آموزي به آن توجه شود چون اين نهاد پتانسيل هاي زيادي دارد و نيز مي تواند دیگر نهادهاي اجتماع را تحت تاثير قراردهد. وي ادامه داد: نهادهاي دانش آموزي با وجود ظرفيتهايي كه دارند بايد وارد بحث هاي اجتماعي بشوند و از محدوده ي مدارس خارج شوند.و افكار و ايده هاي آنها وارد جامعه شود.و بحث مدارس بايد جدا از آموزش محور بودن وارد بحث اخلاق مداري و پژوهش محوري شود. خامسي در پايان اشاره نمود: يكي از دغدغه هاي خانواده هاي ما اين است كه دانش آموزان از زندگي حقيقي خودشان دور شده اند و علت آن پرداختن بيش از حد به مباحث آموزشي مي باشد . گفتني است در اين جلسه نمايندگان فعال از جامعه دانش آموزي و فرهنگيان استان هر کدام نقطه نظرات خود را برای حضور فعال تر دانش آموزان در عرصه های اجتماعی اعلام نمودند.

فخر السادات خامسي هامانه " روز دوشنبه 19 آبان در جلسه ي مجامع دانش آموزي استان يزد كه در دبيرستان دخترانه شهيد حيدري با هدف تقويت مشاركت دانش آموزان در فعاليتهاي اجتماعي برگزارشد، گفت:ما بايد با نهادهاي اجتماعي كه در دل ارگانهاي دولتي فعال هستند ارتباط برقرار كنيم كه يكي از فعال ترين آنها، سازمان دانش آموزي است و اين جلسه شروعي جهت برقراري رابطه با اين سازمان مي باشد .
مدير كل دفترامور بانوان و خانواده استانداري اظهار داشت: دفتر امور بانوان و خانواده مختص به بانوان نيست بلكه ما نيازمند به مشاركت آقايان فعال در برنامه هايمان هستيم و این دفتر در مورد برخي از مسائل و مشكلاتي اعم از فردی ، اجتماعی و سیاسی كه خانواده ها و بانوان جامعه با آن روبرو هستند مطالعاتي انجام داده و در صدد پيگيري و رفع اين مشكلات مي باشد که این مطالعات باید به سمت سياست هاي نظام جمهوري اسلامي جهت دهي شود كه لازمه آن اين است كه فرصتها و امكاناتي كه در زمينه هاي مختلف در جامعه موجود است را شناسايي كنيم و از آنها جهت رسيدن به اهداف بهره برداري نماييم . 
وي ادامه داد: جهت رسيدن به اهداف خود در اين زمينه نيازمند به استفاده از ظرفيتهاي موجود در جامعه مي باشيم كه مهمترين آن نهادهاي اجتماعي می باشد  كه در دل جامعه چه در قالب ارگان هاي دولتي و چه به صورت تشكل هاي دولتي و سازمانهاي مردم نهاد فعال هستند.
خامسي افزود: يكي از نهادهايي كه مي تواند كمك شايان ذكري به ما نمايد سازمان دانش آموزي مي باشد  و اين سازمان مي تواند منشاء حركات خيلي خوب همراه با هدايت و سازماندهي باشد.
اين مقام مسئول گفت: يكي از موضوعاتي كه زياد به آن تاكيد مي شود. تصادفات درون شهري استان يزد مي باشد كه متاسفانه استان در اين زمینه مقام سوم را دارا است و اين يك آسيب اجتماعي جدي مي باشد كه ما مي توانيم در اين زمينه از سازمان دانش آموزي كه در آن افراد صاحب نظر و خلاقي هست استفاده كنيم.
مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري ادامه داد: استان يزد در سال گذشته در كشور در بحث كاهش نرخ ازدواج مقام اول را كسب كرده است كه براي استان يزد با وجوداينكه يك استان سنتي و مذبي است واقعا يك آسيب شناخته می شود كه اين موضوع بايد وارد بحث هاي دانش آموزي شود و برروي آن برنامه ريزي صورت گیرد  و همچنين  مسئله بحران آب كه يك موضوع جدي در استان شناخته شده است بايد در برنامه هاي نهاد دانش آموزي به آن توجه شود چون اين نهاد پتانسيل هاي زيادي دارد و نيز مي تواند دیگر نهادهاي اجتماع را تحت تاثير قراردهد.
وي ادامه داد: نهادهاي دانش آموزي با وجود ظرفيتهايي كه دارند بايد وارد بحث هاي اجتماعي بشوند و از محدوده ي مدارس خارج شوند.و افكار و ايده هاي آنها وارد جامعه شود.و بحث مدارس بايد جدا از آموزش محور بودن وارد بحث اخلاق مداري و پژوهش محوري شود.


خامسي در پايان اشاره نمود: يكي از دغدغه هاي خانواده هاي ما اين است كه دانش آموزان از زندگي حقيقي خودشان دور شده اند و علت آن پرداختن بيش از حد به مباحث آموزشي مي باشد .
گفتني است در اين جلسه نمايندگان فعال از جامعه دانش آموزي و فرهنگيان استان هر کدام نقطه نظرات خود را برای حضور فعال تر دانش آموزان در عرصه های اجتماعی اعلام نمودند.