مدير كل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري با فرماندار بهاباد ديدار كرد.

وضعیت بانوان و خانواده های بهاباد مورد بحث قرار گرفت


فخر السادات خامسي هامانه" در سفر خود به شهرستان بهاباد، به همراه مشاور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و همچنین مشاور فرماندار یزد در امور زنان و خانواده، در خصوص وضعیت عمومی بانوان بهاباد با فرماندار این شهرستان به گفت و گو پرداخت. در این دیدار، مواردی در خصوص جایگاه اشتغال بانوان بهاباد، تشکیل مرکز فنی و حرفه ای بانوان، وضعیت نمایندگان زن دستگاه های این شهرستان، وضعیت دانشجویان دختر شهرستان و همچنین مباحث امنیتی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی خانواده های بهاباد مورد بحث قرار گرفت. دیدار با خانواده شهید «رضا اخوان» مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، پس از دیدار با فرماندار بهاباد و معاون فرماندار بهاباد، به دیدار خانواده شهید مفقود الجسد رضا اخوان رفت. گفتنی است، این شهید در سن 18 سالگي در عملیات مرصاد به مقام شهادت نایل شده و جزو شهدایی است که شهادت آنها اثبات اما جسدشان همچنان مفقود است.

فخر السادات خامسي هامانه" در سفر خود به شهرستان بهاباد، به همراه مشاور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و همچنین مشاور فرماندار یزد در امور زنان و خانواده، در خصوص وضعیت عمومی بانوان بهاباد با فرماندار این شهرستان به گفت و گو پرداخت.
در این دیدار، مواردی در خصوص جایگاه اشتغال بانوان بهاباد، تشکیل مرکز فنی و حرفه ای بانوان، وضعیت نمایندگان زن دستگاه های این شهرستان، وضعیت دانشجویان دختر شهرستان و همچنین مباحث امنیتی، رفاهی، فرهنگی و اجتماعی خانواده های بهاباد مورد بحث قرار گرفت.
دیدار با خانواده شهید «رضا اخوان»
مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری، پس از دیدار با فرماندار بهاباد و معاون فرماندار بهاباد، به دیدار خانواده
شهید مفقود الجسد رضا اخوان رفت.
گفتنی است، این شهید در سن 18 سالگي در عملیات مرصاد به مقام شهادت نایل شده و جزو شهدایی است که شهادت آنها اثبات اما جسدشان همچنان مفقود است.